Tag : sử dụng hàm gammainv

Có rất nhiều hàm tính toán mạnh mẽ để giúp bạn thực hiện các phép tính phức tạp một cách dễ dàng. Một trong những hàm quan trọng đó là hàm GAMMAINV. Hàm GAMMAINV được sử dụng để tính giá trị ngược của hàm phân phối gamma. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm ..

Read more