Tag : hàm index

Trong công việc của chúng ta, có nhiều trường hợp chúng ta cần truy xuất dữ liệu từ một bảng dữ liệu lớn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm VLOOKUP có 2 điều kiện để truy xuất dữ liệu hiệu quả hơn. Hàm VLOOKUP là một hàm ..

Read more