Tag : hàm dollar

Hàm DOLLAR là một trong những hàm tính toán phổ biến nhất trong Microsoft Excel. Hàm này có thể giúp bạn chuyển đổi các số thành định dạng tiền tệ hoặc hiển thị các số có nghĩa đến một số chữ số sau dấu phẩy. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho ..

Read more