Tag : hàm day

Hàm DAY là một hàm ngày tháng trong Excel, được sử dụng để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng. Nó sẽ trả về giá trị ngày (từ 1 đến 31) từ một ngày tháng cụ thể. Hàm DAY có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm khác ..

Read more