Tag : hàm date

Trong Excel, hàm DATE là một trong những hàm quan trọng để xử lý các giá trị ngày tháng. Hàm này giúp chúng ta tính toán các ngày, tháng, năm, cũng như tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày bất kỳ. Bằng cách sử dụng hàm date, người dùng Excel có thể xử lý ..

Read more