Tag : hàm and

Hàm IF AND là công cụ rất hữu ích trong Excel để tính toán dữ liệu dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Đọc bài viết này để biết cách sử dụng hàm IF AND một cách hiệu quả nhất. Trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, tính toán dữ liệu là một việc ..

Read more

Hàm if and là một trong những công cụ quan trọng trong Excel để thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu. Với hàm này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra nhiều điều kiện để lọc ra các giá trị cần thiết. Để sử dụng hàm if and trong Excel, trước tiên ..

Read more