Cách sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel và Ví dụ thực tế

Bạn đang tìm cách sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel để giải quyết các bài toán về tìm kiếm và khớp dữ liệu? Hãy cùng tìm hiểu về hàm XLOOKUP – một công cụ mạnh mẽ để xử lý dữ liệu trong Excel.

Trong thế giới kinh doanh, tìm kiếm và khớp dữ liệu là hai việc làm không thể thiếu để phân tích và đưa ra quyết định. Với sự giúp đỡ của hàm XLOOKUP, việc này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hàm XLOOKUP có thể giúp bạn tìm kiếm và khớp dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel, kết hợp với các hàm khác, ứng dụng thực tế, các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng hàm XLOOKUP.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm XLOOKUP Là Gì?

Hàm XLOOKUP là một hàm tìm kiếm và khớp dữ liệu trong Excel. Nó giúp bạn tìm kiếm và khớp giá trị trong một dãy dữ liệu và trả về giá trị tương ứng trong một dãy dữ liệu khác. Hàm XLOOKUP có thể được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong cột bất kỳ và trả về giá trị ở cột khác.

Cách Sử Dụng Hàm XLOOKUP Trong Excel

Để sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel, bạn cần biết cú pháp của nó. Cú pháp của hàm XLOOKUP như sau:

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [match_mode], [search_mode])

Trong đó:

lookup_value: giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.
lookup_array: dãy dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm giá trị.
return_array: dãy dữ liệu mà bạn muốn trả về kết quả tìm kiếm
match_mode (tùy chọn): quyết định kiểu tìm kiếm (chính xác, tương đối, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng).
search_mode (tùy chọn): quyết định kiểu tìm kiếm (từ trên xuống hoặc từ dưới lên).

Ví dụ:

Giả sử bạn có hai bảng dữ liệu A và B như sau:

Bảng A:

ID Số điện thoại
001 0987654321
002 0123456789
003 0912345678

 

Bảng B:

Số điện thoại Tên khách hàng
0987654321 Nguyễn Văn A
0123456789 Nguyễn Văn B
0912345678 Nguyễn Văn C

 

Bạn muốn tìm tên của khách hàng dựa trên số điện thoại từ bảng A và trả về kết quả trong bảng B. Bạn có thể sử dụng hàm XLOOKUP như sau:

=XLOOKUP(B2,B:B,C:C,0)

Trong đó:

B2 là giá trị mà bạn muốn tìm kiếm (số điện thoại).
B:B là dãy dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm giá trị (số điện thoại trong bảng B).
C:C là dãy dữ liệu mà bạn muốn trả về kết quả (tên khách hàng trong bảng B).
0 là match_mode, tức là tìm kiếm chính xác.

Kết Quả:

ID Số điện thoại Tên khách hàng
001 0987654321 Nguyễn Văn A
002 0123456789 Nguyễn Văn B
003 0912345678 Nguyễn Văn C

Kết Hợp Hàm XLOOKUP Với Các Hàm Khác Trong Excel

Hàm XLOOKUP có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để giải quyết các bài toán phức tạp. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Kết hợp hàm XLOOKUP với hàm IF

Kết hợp hàm XLOOKUP với hàm IF để kiểm tra điều kiện và trả về giá trị tương ứng.

Ví dụ:

Nếu giá trị của ô A1 lớn hơn 10, thì trả về giá trị tương ứng với giá trị ô A1 trong cột B, ngược lại trả về giá trị tương ứng trong cột C.

=IF(A1>10,XLOOKUP(A1,A:B,2),XLOOKUP(A1,A:C,3))

2. Kết hợp hàm XLOOKUP với hàm INDEX

Kết hợp hàm XLOOKUP với hàm INDEX để trả về giá trị tại một vị trí cụ thể.

Ví dụ:

Trả về giá trị tại vị trí thứ 5 trong dãy dữ liệu trả về của hàm XLOOKUP.

=INDEX(XLOOKUP(A1,A:B,2),5)

Ví dụ ứng dụng hàm XLOOKUP

Hàm XLOOKUP có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ quản lý dữ liệu đến phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Quản lý danh sách nhân viên: sử dụng hàm XLOOKUP để tìm kiếm thông tin nhân viên dựa trên mã nhân viên.
2. Quản lý bảng giá sản phẩm: sử dụng hàm XLOOKUP để tìm kiếm giá của sản phẩm dựa trên mã sản phẩm.
3. Phân tích doanh thu theo khu vực: sử dụng hàm XLOOKUP để phân tích doanh thu của các khu vực khác nhau dựa trên mã khu vực.

Các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng hàm XLOOKUP

1. Khi sử dụng hàm XLOOKUP, có một số lỗi thường gặp như:

Lỗi #N/A: xảy ra khi không tìm thấy giá trị tương ứng.
Lỗi #REF!: xảy ra khi tham chiếu đến một vùng dữ liệu không hợp lệ.
Lỗi #VALUE!: xảy ra khi giá trị đầu vào không hợp lệ.

2. Để tránh các lỗi này, bạn cần:

Kiểm tra lại các tham số đầu vào của hàm XLOOKUP để đảm bảo đúng cú pháp và định dạng.
Đảm bảo rằng các dãy dữ liệu được tìm kiếm và trả về kết quả đều có cùng định dạng và số lượng cột.
Đảm bảo rằng các giá trị tìm kiếm là duy nhất.

3. Ngoài ra, bạn cũng nên:

Sử dụng tùy chọn match_mode và search_mode phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.
Sử dụng kiểu dữ liệu và định dạng phù hợp với loại dữ liệu của các ô trong bảng dữ liệu.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm XLOOKUP có khác gì so sánh với các hàm tìm kiếm khác trong Excel như VLOOKUP hay HLOOKUP không?
Trả lời: Hàm XLOOKUP có nhiều ưu điểm so với VLOOKUP và HLOOKUP, bao gồm:

Hỏi: Không cần chỉ định cột tìm kiếm đầu tiên, cho phép tìm kiếm dựa trên nhiều cột.
Trả lời: Có thể tìm kiếm giá trị chính xác hoặc gần đúng, tùy chọn match_mode và search_mode.
Có thể trả về giá trị trong cả hàng và cột, cung cấp tính linh hoạt cao hơn so với VLOOKUP và HLOOKUP.
Có thể kết hợp với các hàm khác để trả về giá trị tại một vị trí cụ thể.

Hỏi: Hàm XLOOKUP có hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều cột không?
Trả lời: Có, hàm XLOOKUP cho phép tìm kiếm dựa trên nhiều cột bằng cách chỉ định các dãy dữ liệu tìm kiếm và trả về kết quả. Ví dụ:

=XLOOKUP(A1,A:B,C:D,2)

Trong đó, dãy dữ liệu A:B được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong cột thứ hai của dãy dữ liệu C:D.

Hỏi: Hàm XLOOKUP có hỗ trợ tìm kiếm đối xứng không?
Trả lời: Không, hàm XLOOKUP không hỗ trợ tìm kiếm đối xứng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hàm INDEX và MATCH để đảo ngược vị trí tìm kiếm và trả về kết quả. Ví dụ:

=INDEX(A:B,MATCH(“value”,B:B,0),1)

Trong đó, hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị “value” trong cột B, sau đó hàm INDEX được sử dụng để trả về giá trị trong cột A tại vị trí tương ứng.

Hỏi: Hàm XLOOKUP có hỗ trợ tìm kiếm với điều kiện không?
Trả lời: Có, hàm XLOOKUP có thể tìm kiếm với điều kiện bằng cách sử dụng tùy chọn match_mode và search_mode. Ví dụ:

=XLOOKUP(A1,A:B,C:D,2,1,-1)

Trong đó, tùy chọn match_mode là 1 (tìm kiếm gần đúng) và tùy chọn search_mode là -1 (tìm kiếm với điều kiện ngược).

Hỏi: Hàm XLOOKUP có hỗ trợ tìm kiếm theo chuỗi con không?
Trả lời: Có, hàm XLOOKUP có thể tìm kiếm theo chuỗi con bằng cách sử dụng tùy chọn match_mode và search_mode. Ví dụ:

=XLOOKUP(“” & A1 & “”,A:B,C:D,2,2,1)

Trong đó, tùy chọn match_mode là 2 (tìm kiếm giá trị chứa chuỗi con) và tùy chọn search_mode là 1 (tìm kiếm giá trị chính xác).

Hỏi: Hàm XLOOKUP có hỗ trợ kết hợp với các hàm khác trong Excel không?
Trả lời: Có, hàm XLOOKUP có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để trả về giá trị tại một vị trí cụ thể. Ví dụ:

=XLOOKUP(A1,A:B,INDEX(C:D,MATCH(“value”,D:D,0),0))

Trong đó, hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị “value” trong cột D, sau đó hàm INDEX được sử dụng để trả về dãy dữ liệu C:D tại vị trí tương ứng. Kết quả sẽ được trả về từ cột thứ hai của dãy dữ liệu A:B.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận