Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm quan trọng nhất trong Excel, nó cho phép bạn tìm kiếm một giá trị trong một danh sách và trả về giá trị liên quan từ cột khác.

Hàm VLOOKUP có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Dưới đây là cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi sử dụng hàm VLOOKUP, bạn cần chuẩn bị dữ liệu cho việc tìm kiếm. Dữ liệu cần phải được tổ chức trong một bảng với các cột tương ứng

Bạn cần đảm bảo rằng các giá trị trong cột tìm kiếm (cột bên trái) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần để hàm VLOOKUP có thể hoạt động đúng.

Bước 2: Nhập hàm VLOOKUP

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, bạn có thể bắt đầu sử dụng hàm VLOOKUP. Nhập hàm vào ô mà bạn muốn trả về giá trị của nó. Cú pháp của hàm VLOOKUP là:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value là giá trị bạn muốn tìm kiếm
table_array là vùng dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm
col_index_num là số cột mà bạn muốn trả về giá trị
range_lookup là một giá trị tùy chọn để chỉ định cách tìm kiếm giá trị

Bước 3: Cấu hình các tham số

Sau khi nhập hàm VLOOKUP, bạn cần cấu hình các tham số. Đầu tiên, bạn cần nhập giá trị lookup_value vào hàm. Giá trị này có thể là một giá trị cụ thể hoặc một ô chứa giá trị.

Tiếp theo, bạn cần chỉ định vùng dữ liệu table_array mà bạn muốn tìm kiếm. Vùng dữ liệu này bao gồm cả cột tìm kiếm và cột giá trị liên quan.

Sau đó, bạn cần chỉ định số cột mà bạn muốn trả về giá trị, được xác định bbằng số thứ tự của cột đó trong vùng dữ liệu table_array. Ví dụ, nếu giá trị bạn muốn trả về nằm trong cột thứ hai của vùng dữ liệu table_array, thì col_index_num của bạn sẽ là 2.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng tham số range_lookup để chỉ định cách tìm kiếm giá trị. Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác, hãy sử dụng FALSE hoặc 0. Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị gần đúng, hãy sử dụng TRUE hoặc 1.

Bước 4: Kết quả

Sau khi bạn đã nhập các tham số cho hàm VLOOKUP, nó sẽ trả về giá trị liên quan từ cột khác trong vùng dữ liệu table_array. Bạn có thể sao chép hàm này sang các ô khác trong bảng để tìm kiếm các giá trị khác.

Ví dụ:

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như sau:

Tên Tuổi
John 25
Mary 30
Tony 40
Jane 35

Bạn muốn tìm kiếm tuổi của Mary. Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(“Mary”, A2:B5, 2, FALSE)

Kết quả sẽ là 30, là giá trị liên quan từ cột “Tuổi”.

Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị gần đúng, bạn có thể sử dụng TRUE hoặc 1 cho tham số range_lookup. Tuy nhiên, bạn cần chú ý rằng kết quả có thể không chính xác nếu các giá trị trong cột tìm kiếm không được sắp xếp đúng thứ tự.

Với các bước trên, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm các giá trị trong bảng Excel của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Chúc bạn thành công!

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận