Hàm VALUE là gì và cách sử dụng hàm VALUE trong Excel?

Bạn có thể đã nghe đến hàm VALUE trong Excel, nhưng bạn chưa biết nó là gì và cách sử dụng nó trong bảng tính của mình. Hàm VALUE được sử dụng để chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số trong Excel. Nó là một trong những hàm đơn giản nhất trong Excel, nhưng cũng là một trong những hàm quan trọng nhất.

Bài viết này sẽ giải thích về hàm VALUE và cách sử dụng hàm VALUE trong Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm VALUE là gì?

Hàm VALUE là một hàm được sử dụng trong Excel để chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số. Nó là một hàm rất đơn giản, chỉ có một đối số, và được sử dụng rộng rãi trong bảng tính Excel để chuyển đổi dữ liệu văn bản sang dữ liệu số.

Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel?

Cú pháp của hàm VALUE trong Excel như sau:

=VALUE(text)

Trong đó, “text” là chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành giá trị số.

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị văn bản “123” thành giá trị số 123, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=VALUE(“123”)

Kết quả của công thức trên sẽ là số 123. Nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị văn bản trong một ô cụ thể thành giá trị số, bạn chỉ cần thay thế “text” bằng địa chỉ ô đó trong công thức của mình. Ví dụ:

=VALUE(A1)

Trong đó, “A1” là địa chỉ của ô chứa giá trị văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành giá trị số.

Kết hợp hàm VALUE với các hàm khác trong Excel

Excel là một trong những phần mềm quản lý dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. Với nhiều tính năng và công cụ hữu ích, Excel giúp người dùng thao tác dữ liệu một cách nhanh chóng và tiện lợi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kết hợp hàm VALUE với các hàm khác trong Excel để tăng hiệu quả trong quá trình thao tác dữ liệu.

1. Hàm VALUE kết hợp với hàm SUM

Hàm SUM trong Excel được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một dãy ô. Khi kết hợp với hàm VALUE, chúng ta có thể chuyển đổi các giá trị văn bản thành giá trị số trước khi tính tổng.

Ví dụ:

=SUM(VALUE(A1), VALUE(A2), VALUE(A3))

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị trong các ô A1, A2, A3. Trước khi tính tổng, chúng ta sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi các giá trị văn bản thành giá trị số.

2. Hàm VALUE kết hợp với hàm IFERROR

Hàm IFERROR trong Excel được sử dụng để kiểm tra một lỗi và trả về một giá trị khác nếu có lỗi xảy ra. Khi kết hợp với hàm VALUE, chúng ta có thể kiểm tra nếu một ô chứa giá trị văn bản, thì chuyển đổi nó thành giá trị số. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình chuyển đổi, hàm IFERROR sẽ trả về giá trị mặc định mà chúng ta đã định nghĩa.

Ví dụ:

=IFERROR(VALUE(A1), 0)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi giá trị trong ô A1 thành giá trị số. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình chuyển đổi, hàm IFERROR sẽ trả về giá trị 0.

3. Kết hợp hàm VALUE với hàm IF

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả khác nhau tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Khi kết hợp với hàm VALUE, chúng ta có thể kiểm tra điều kiện của một ô và chuyển đổi giá trị văn bản trong ô đó thành giá trị số.

Ví dụ, hãy xem xét bảng dữ liệu sau:

A B
$100.00
200.00
300.00 “N/A”
400.00 “Unknown”

 

Chúng ta muốn tính tổng của các giá trị trong cột A, nhưng cột B chứa các giá trị văn bản mà không thể tính toán được. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra điều kiện của từng ô trong cột B và chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số sử dụng hàm VALUE.

Công thức sử dụng để tính tổng các giá trị trong cột A với điều kiện sử dụng hàm IF và VALUE như sau:

=SUMIF(B:B,”<>N/A”,IF(B:B<>”Unknown”,VALUE(B:B),0),A:A)

Công thức này sẽ kiểm tra từng ô trong cột B. Nếu giá trị của ô đó khác “N/A”, nó sẽ kiểm tra xem giá trị của ô đó có khác “Unknown” hay không. Nếu có, nó sẽ sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số và tính tổng các giá trị số đó trong cột A.

4. Kết hợp hàm VALUE với hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu. Khi kết hợp với hàm VALUE, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các giá trị văn bản thành giá trị số để sử dụng với hàm VLOOKUP.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với tên và số điện thoại của các khách hàng, nhưng số điện thoại được lưu trữ dưới dạng văn bản. Bạn muốn tìm kiếm số điện thoại của một khách hàng cụ thể bằng cách nhập tên của họ vào một ô. Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm VALUE như sau:

Bước 1: Nhập tên khách hàng cần tìm kiếm vào ô A1

Bước 2: Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm tên khách hàng và trả về số điện thoại tương ứng:

=VLOOKUP(A1, B:C, 2, FALSE)

Trong đó:

A1 là ô chứa tên khách hàng cần tìm kiếm
B:C là phạm vi chứa dữ liệu (tên và số điện thoại)
2 là chỉ số của cột số điện thoại trong phạm vi dữ liệu (cột C)
FALSE là đối số tìm kiếm chính xác (exact match), đảm bảo rằng hàm chỉ trả về kết quả nếu tên khách hàng trùng khớp chính xác với dữ liệu trong phạm vi

Bước 3: Để đảm bảo rằng giá trị trả về từ hàm VLOOKUP là một giá trị số, chúng ta có thể kết hợp hàm VALUE với hàm VLOOKUP như sau:

=VALUE(VLOOKUP(A1, B:C, 2, FALSE))

Kết quả sẽ trả về số điện thoại của khách hàng tương ứng với tên đã nhập vào ô A1.

Như vậy, kết hợp hàm VALUE với hàm VLOOKUP sẽ giúp bạn chuyển đổi các giá trị văn bản thành giá trị số để sử dụng với các hàm tính toán trong Excel.

Ví dụ ứng dụng hàm VALUE trong thực tế

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm VALUE trong Excel, bạn có thể thực hiện một số bài tập sau đây:

Ví dụ 1: Chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số

Đây là bảng dữ liệu của bạn:

A B
123
456.78
$1,234.56

 

Để chuyển đổi các giá trị văn bản trên thành giá trị số, bạn có thể sử dụng hàm VALUE như sau:

A B
123 =VALUE(A1) = 123
456.78 =VALUE(A2) = 456.78
$1,234.56 =VALUE(SUBSTITUTE(A3,”$”,””)) = 1234.56

 

Trong đó, hàm SUBSTITUTE được sử dụng để loại bỏ ký tự “$” khỏi giá trị văn bản “$1,234.56” trước khi chuyển đổi nó thành giá trị số bằng hàm VALUE.

Như vậy, các giá trị văn bản đã được chuyển đổi thành giá trị số và hiển thị trong cột B của bảng dữ liệu.

Ví dụ 2: Tính tổng các giá trị số trong một dãy ô

Hãy tính tổng các giá trị số trong các ô A1 đến A10, trong đó một số ô chứa giá trị văn bản.

Đây là bảng dữ liệu của bạn:

A
123
456.78
$1,234.56
789
234.56
0
ABC
50
0
10

 

Để tính tổng các giá trị số trong các ô A1 đến A10, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=SUM(IFERROR(VALUE(A1:A10),0))

Trong đó, hàm VALUE được sử dụng để chuyển đổi các giá trị văn bản trong các ô A1 đến A10 thành giá trị số. Hàm IFERROR được sử dụng để đưa ra giá trị mặc định là 0 cho các ô chứa giá trị không thể chuyển đổi thành giá trị số. Cuối cùng, hàm SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị số đã được chuyển đổi.

Với bảng dữ liệu trên, kết quả của công thức trên sẽ là: 1664.9

Như vậy, bạn đã tính được tổng các giá trị số trong các ô A1 đến A10 trong bảng dữ liệu của mình.

Ví dụ 3: Chuyển đổi giá trị ngày tháng thành giá trị số

Hãy chuyển đổi ngày tháng “01/01/2022” thành giá trị số trong định dạng ngày tháng của Excel.

Để chuyển đổi ngày tháng “01/01/2022” thành giá trị số trong định dạng ngày tháng của Excel, bạn có thể sử dụng hàm VALUE kết hợp với hàm DATE của Excel.

Cụ thể, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=VALUE(DATE(RIGHT(“01/01/2022”,4),LEFT(“01/01/2022”,2),MID(“01/01/2022”,4,2)))

Trong đó, “01/01/2022” là giá trị ngày tháng cần chuyển đổi. Hàm RIGHT được sử dụng để lấy năm từ giá trị ngày tháng, hàm LEFT được sử dụng để lấy tháng, và hàm MID được sử dụng để lấy ngày.

Sau đó, các giá trị này được sử dụng để tạo ra giá trị ngày tháng dạng số bằng cách sử dụng hàm DATE. Cuối cùng, hàm VALUE được sử dụng để chuyển đổi giá trị ngày tháng dạng số này thành giá trị số trong định dạng ngày tháng của Excel.

Với giá trị ngày tháng “01/01/2022” trong ví dụ trên, kết quả của công thức sẽ là giá trị số tương ứng với ngày tháng này trong định dạng ngày tháng của Excel, tức là 44405.

Kết luận

Như vậy, đó là một số thông tin về hàm VALUE trong Excel, cách sử dụng nó để chuyển đổi các giá trị văn bản thành giá trị số và kết hợp nó với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc và học tập hàng ngày của mình.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi các giá trị định dạng ngày tháng không?
Trả lời: Có, hàm VALUE có thể được sử dụng để chuyển đổi các giá trị định dạng ngày tháng thành giá trị số trong Excel.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi các giá trị văn bản có đơn vị đo lường không?
Trả lời: Có, hàm VALUE có thể được sử dụng để chuyển đổi các giá trị văn bản có đơn vị đo lường, ví dụ như “5 kg”, thành giá trị số trong Excel.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm VALUE với hàm IF trong Excel không?
Trả lời: Có, hàm VALUE có thể được kết hợp với hàm IF để thực hiện các tính toán phức tạp.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi các giá trị chứa ký tự đặc biệt không?
Trả lời: Có, hàm VALUE có thể được sử dụng để chuyển đổi các giá trị chứa ký tự đặc biệt, ví dụ như “$1,234.56”, thành giá trị số trong Excel.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi các giá trị trong một dãy ô không?
Trả lời: Có, hàm VALUE có thể được sử dụng để chuyển đổi các giá trị trong một dãy ô thành giá trị số trước khi tính toán các công thức khác trong Excel.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận