Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel và ví dụ thực tế

Hàm HLOOKUP là một trong những hàm tìm kiếm và trả về giá trị dựa trên giá trị tương ứng trong một hàng đã cho. Hàm này cũng khá quan trọng trong các hàm Excel và được sử dụng phổ biến trong các bảng tính và trong các lĩnh vực như tài chính, kế toán và quản lý dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel và cách kết hợp với các hàm khác, kèm theo ví dụ thực tế.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Giới thiệu về hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP trong Excel được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một hàng của một bảng tính đã cho. Hàm này được gọi là “HLOOKUP” vì nó tìm kiếm giá trị theo chiều ngang (horizontal) của bảng tính. Hàm HLOOKUP cũng được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ một bảng tính khác, dựa trên giá trị đã cho.

Hàm HLOOKUP có cú pháp như sau:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: giá trị cần tìm kiếm.
table_array: phạm vi chứa bảng dữ liệu cần tìm kiếm.
row_index_num: số thứ tự của hàng trong bảng dữ liệu cần trả về giá trị.
range_lookup: chỉ định cách thức tìm kiếm giá trị, có thể là giá trị TRUE hoặc FALSE.

Nếu range_lookup là TRUE hoặc được bỏ trống, Excel sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất với giá trị đã cho. Nếu range_lookup là FALSE, Excel sẽ tìm kiếm giá trị chính xác.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Để minh họa cách sử dụng hàm HLOOKUP, chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ đơn giản về bảng tính của một cửa hàng bán lẻ.

Ví dụ, bảng tính của cửa hàng bán lẻ chứa thông tin về tên sản phẩm, số lượng, giá bán và giảm giá. Chúng ta muốn tìm giá bán thực tế của một sản phẩm trong bảng tính này dựa trên tên sản phẩm đã cho.

Bước 1: Chuẩn bị bảng dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị bảng dữ liệu cho bảng tính cửa hàng bán lẻ. Bảng dữ liệu này bao gồm các cột sau:

A: Tên sản phẩm
B: Số lượng
C: Giá bán
D: Giảm giá (%)

Bảng dữ liệu sẽ được sắp xếp theo tên sản phẩm theo thứ tự bảng chữ cái.

Bước 2: Sử dụng hàm HLOOKUP

Để tìm giá bán thực tế của sản phẩm, chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE)

Trong đó:

“Tên sản phẩm”: giá trị cần tìm kiếm.
A1:D10: phạm vi chứa bảng dữ liệu cần tìm kiếm.
3: số thứ tự của hàng chứa giá bán trong bảng dữ liệu.
FALSE: chỉ định tìm kiếm giá trị chính xác.

Bước 3: Kết quả

Sau khi sử dụng hàm HLOOKUP, chúng ta sẽ nhận được giá trị thực tế của sản phẩm đã cho. Ví dụ, nếu sản phẩm cần tìm kiếm là “Áo khoác”, giá trị trả về sẽ là giá bán thực tế của sản phẩm đó.

Cách kết hợp hàm HLOOKUP với các hàm khác

Hàm HLOOKUP cũng có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để xử lý các tình huống phức tạp hơn.

1. Kết hợp hàm HLOOKUP với hàm COUNTIF

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra xem sản phẩm đã cho có sẵn trong bảng tính hay không. Nếu sản phẩm có sẵn, chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP để tìm giá bán thực tế của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm không có sẵn, chúng ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị từ một bảng tính khác.

Ví dụ:

=IF(COUNTIF(A1:A10, “Tên sản phẩm”) > 0, HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE), VLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D20, 2, FALSE))

Trong đó:

COUNTIF(A1:A10, “Tên sản phẩm”) > 0: kiểm tra xem sản phẩm đã cho có sẵn trong bảng tính hay không.
HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE): sử dụng hàm HLOOKUP để tìm giá bán thực tế của sản phẩm.
VLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D20, 2, FALSE): sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị từ một bảng tính khác nếu sản phẩm không có sẵn trong bảng dữ liệu hiện tại.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kết hợp hàm HLOOKUP với các hàm toán học để tính toán các giá trị phức tạp.

2. Kết hợp hàm HLOOKUP với hàm IF và hàm ROUND

Ví dụ, chúng ta có thể tính toán giá bán sau khi áp dụng giảm giá bằng cách sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF và hàm ROUND như sau:

=IF(D1 > 0, ROUND(HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE) * (1 – D1/100), 0), HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE))

Trong đó:

D1: giảm giá (%).
ROUND(HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE) * (1 – D1/100), 0): tính toán giá bán sau khi áp dụng giảm giá.
HLOOKUP(“Tên sản phẩm”, A1:D10, 3, FALSE): tìm giá bán thực tế của sản phẩm.

Ví dụ thực tế

Để minh họa cho cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, chúng ta có thể xem xét một ví dụ thực tế sau đây.

Ví dụ:

Một cửa hàng bán lẻ bán các loại sản phẩm khác nhau với giá bán và giảm giá khác nhau. Bảng dữ liệu chứa thông tin về tên sản phẩm, số lượng, giá bán và giảm giá được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái như sau:

Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giảm giá (%)
Áo khoác 10 500,000 10
Balo 20 300,000 0
Giày 15 700,000 20
Quần jeans 5 400,000 5
Túi xách 8 250,000 15

 

Để tính toán giá bán thực tế của sản phẩm, chúng ta có thể sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(“Áo khoác”, A1:D6, 3, FALSE)

Kết quả trả về sẽ là giá bán thực tế của sản phẩm “Áo khoác”, tức là 450,000 đồng sau khi áp dụng giảm giá 10%.

Tương tự, chúng ta có thể tính toán giá bán thực tế của các sản phẩm khác trong bảng dữ liệu.

Kết luận

Như vậy, hàm HLOOKUP trong Excel là một công cụ hữu ích giúp chúng ta tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trong bảng tính. Nó cho phép chúng ta tìm kiếm giá trị của một ô trong hàng đầu tiên của bảng tính và trả về giá trị ở ô tương ứng trong hàng khác.

Chúng ta có thể sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm các giá trị trong bảng dữ liệu lớn, cũng như tính toán các giá trị phức tạp bằng cách kết hợp với các hàm toán học khác.

Khi sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel, chúng ta cần chú ý đến các tham số như tên ô tìm kiếm, bảng dữ liệu, số hàng và kết quả trả về. Chúng ta cũng nên kiểm tra kết quả trả về để đảm bảo tính chính xác của công thức.

Nếu bạn đang làm việc với các bảng dữ liệu lớn trong Excel, hàm HLOOKUP là một công cụ hữu ích để giúp bạn tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Hãy cẩn thận và sử dụng hàm này một cách thông minh để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc của mình.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm HLOOKUP có thể tìm kiếm giá trị trong cả bảng dữ liệu chứa nhiều hàng và nhiều cột không?
Trả lời: Có, hàm HLOOKUP có thể tìm kiếm giá trị trong bảng dữ liệu chứa nhiều hàng và nhiều cột.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm HLOOKUP với hàm IF để tính toán các giá trị phức tạp không?
Trả lời: Có, bạn có thể kết hợp hàm HLOOKUP với hàm IF và các hàm toán học khác để tính toán các giá trị phức tạp.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu không tìm thấy giá trị trong bảng dữ liệu khi sử dụng hàm HLOOKUP?
Trả lời: Hàm HLOOKUP về #N/A nếu không tìm thấy giá trị trong bảng dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để hiển thị thông báo lỗi thay vì #N/A.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm giá trị dựa trên một phạm vi con của hàng đầu tiên không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm HLOOKUP và hàm INDEX để tìm kiếm giá trị dựa trên một phạm vi con của hàng đầu tiên.

Hỏi: Hàm HLOOKUP có thể được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu được sắp xếp không?
Trả lời: Có, hàm HLOOKUP có thể được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Rate this post

LEAVE A COMMENT