Cách sử dụng hàm DOLLAR trong Excel – Ví dụ thực tế

Hàm DOLLAR là một trong những hàm tính toán phổ biến nhất trong Microsoft Excel. Hàm này có thể giúp bạn chuyển đổi các số thành định dạng tiền tệ hoặc hiển thị các số có nghĩa đến một số chữ số sau dấu phẩy.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm DOLLAR trong Excel một cách đầy đủ và chi tiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về cách kết hợp hàm DOLLAR với các hàm khác trong Excel và bài tập ứng dụng hàm DOLLAR trong thực tế.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hướng dẫn sử dụng hàm DOLLAR trong Excel

Để sử dụng hàm DOLLAR trong Excel, bạn cần biết cú pháp của hàm này.

Cú pháp của hàm DOLLAR như sau:

=DOLLAR(number,decimals)

Trong đó:

Number: là số cần được định dạng tiền tệ.
Decimals: là số chữ số thập phân bạn muốn hiển thị.

Ví dụ, để định dạng số 1000 thành định dạng tiền tệ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(1000,0)

Kết quả sẽ là $1,000.00.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng hàm DOLLAR để hiển thị các số có nghĩa đến một số chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ, để hiển thị số 1000 với 3 chữ số sau dấu phẩy, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(1000,3)

Kết quả sẽ là $1,000.000.

Kết hợp hàm DOLLAR với các hàm khác trong Excel

Để tận dụng tối đa tính năng của hàm DOLLAR trong Excel, bạn có thể kết hợp nó với các hàm khác như SUM, AVERAGE, MIN, MAXvà COUNT. Dưới đây là một số ví dụ về cách kết hợp hàm DOLLAR với các hàm khác:

1. Kết hợp hàm DOLLAR với hàm SUM

Hàm SUM trong Excel được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi. Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị trong một phạm vi và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(SUM(A1:A10),2)

Trong đó, A1:A10 là phạm vi cần tính tổng và 2 là số chữ số thập phân bạn muốn hiển thị.

2. Kết hợp hàm DOLLAR với hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE trong Excel được sử dụng để tính trung bình cộng các giá trị trong một phạm vi. Nếu bạn muốn tính trung bình cộng các giá trị trong một phạm vi và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(AVERAGE(A1:A10),2)

Trong đó, A1:A10 là phạm vi cần tính trung bình cộng và 2 là số chữ số thập phân bạn muốn hiển thị.

3. Kết hợp hàm DOLLAR với hàm MIN và MAX

Hàm MIN trong Excel được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi, trong khi hàm MAX được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi. Nếu bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ, bạn có thể sử dụng các công thức sau:

=DOLLAR(MIN(A1:A10),2)

=DOLLAR(MAX(A1:A10),2)

Trong đó, A1:A10 là phạm vi cần tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất và 2 là số chữ số thập phân bạn muốn hiển thị.

Ví dụ ứng dụng hàm DOLLAR trong thực tế

Để giúp bạn áp dụng kiến thức về hàm DOLLAR trong thực tế, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số bài tập đơn giản sau:

1. Tính tổng tiền của các đơn hàng trong một danh sách và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Giả sử, chúng ta có một danh sách đơn hàng như sau:

STT Mã đơn hàng Tên sản phẩm Số lượng Giá tiền
1 DH001 Bàn học 2 500,000
2 DH002 Ghế xoay văn phòng 3 800,000
3 DH003 Máy in đa chức năng 1 1,500,000

 

Chúng ta muốn tính tổng tiền của các đơn hàng và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm DOLLAR và SUM như sau:

Bước 1: Tạo một ô trống, đặt tên là “Tổng tiền”.

Bước 2: Nhập công thức:

=DOLLAR(SUM(E2:E4), “VND”)

Trong đó, E2:E4 là khoảng các ô chứa giá tiền của các đơn hàng, “VND” là mã đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

Bước 3: Nhấn Enter để tính toán kết quả.

Kết quả sẽ là tổng tiền của các đơn hàng trong danh sách với định dạng tiền tệ là đồng Việt Nam, ví dụ: “3,300,000₫”.

2. Tính trung bình giá của các sản phẩm trong một danh sách và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Giả sử, chúng ta có một danh sách sản phẩm như sau:

STT Tên sản phẩm Giá tiền
1 Bàn học 500,000
2 Ghế xoay văn phòng 800,000
3 Máy in đa chức năng 1,500,000

 

Chúng ta muốn tính trung bình giá của các sản phẩm và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm DOLLAR và AVERAGE như sau:

Bước 1: Tạo một ô trống, đặt tên là “Trung bình giá”.

Bước 2: Nhập công thức:

=DOLLAR(AVERAGE(B2:B4), “VND”)

Trong đó, B2:B4 là khoảng các ô chứa giá tiền của các sản phẩm, “VND” là mã đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

Bước 3: Nhấn Enter để tính toán kết quả.

Kết quả sẽ là trung bình giá của các sản phẩm trong danh sách với định dạng tiền tệ là đồng Việt Nam, ví dụ: “933,333₫”.

3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các khoản chi trong một bảng kế toán và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Giả sử, chúng ta có một bảng kế toán như sau:

STT Mô tả chi tiêu Số tiền
1 Mua văn phòng phẩm 200,000
2 Điện thoại di động 5,000,000
3 Mua sắm đồ gia dụng 3,500,000
4 Tiền điện 1,200,000
5 Tiền nước 500,000

 

Chúng ta muốn tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các khoản chi và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm DOLLAR và MAX/MIN như sau:

Bước 1: Tạo hai ô trống, đặt tên là “Giá trị lớn nhất” và “Giá trị nhỏ nhất”.

Bước 2: Nhập công thức cho ô “Giá trị lớn nhất”:

=DOLLAR(MAX(B2:B6), “VND”)

Trong đó, B2:B6 là khoảng các ô chứa số tiền chi, “VND” là mã đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

Bước 3: Nhập công thức cho ô “Giá trị nhỏ nhất”:

=DOLLAR(MIN(B2:B6), “VND”)

Trong đó, B2:B6 là khoảng các ô chứa số tiền chi, “VND” là mã đơn vị tiền tệ của Việt Nam.

Bước 4: Nhấn Enter để tính toán kết quả.

Kết quả sẽ là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các khoản chi trong bảng kế toán với định dạng tiền tệ là đồng Việt Nam, ví dụ: “5,000,000₫” và “200,000₫”.

4. Tính tổng số tiền lương của các nhân viên trong một công ty và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Để ứng dụng hàm DOLLAR trong thực tế để tính tổng số tiền lương của các nhân viên trong một công ty và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(SUM(range))

Trong đó, range là phạm vi các ô chứa số tiền lương của các nhân viên. Hàm SUM sẽ tính tổng các số trong phạm vi này, và hàm DOLLAR sẽ định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Ví dụ, chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

Tên nhân viên Tiền lương
A 10,000,000
B 12,000,000
C 15,000,000
D 8,000,000
E 9,000,000

 

Để tính tổng số tiền lương của các nhân viên trong bảng này, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

=DOLLAR(SUM(B2:B6))

Trong đó, B2:B6 là phạm vi các ô chứa số tiền lương của các nhân viên. Khi sử dụng công thức này, kết quả được trả về sẽ có định dạng tiền tệ và là 54,000,000 VNĐ.

Để định dạng các ô chứa kết quả thành định dạng tiền tệ, chúng ta có thể sử dụng tính năng định dạng số tiền tệ của Excel. Các bước thực hiện như sau:

Chọn các ô chứa kết quả cần định dạng.

Bước 1: Nhấn chuột phải và chọn “Format Cells” (Hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + 1).

Bước 2: Chọn tab “Number”.

Bước 3: Chọn “Currency” trong danh sách các loại định dạng số.

Bước 4: Chọn đơn vị tiền tệ của định dạng (VD: VNĐ, USD,…).

Bước 5: Chọn số lượng chữ số thập phân nếu cần thiết.

Bước 6: Nhấn OK để áp dụng định dạng.

Kết quả sẽ được hiển thị với định dạng tiền tệ trên các ô đã chọn.

5. Tính tổng số tiền chi tiêu của một gia đình trong một tháng và định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ.

Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu ghi lại chi tiêu của một gia đình trong một tháng như sau:

Ngày Mục chi tiêu Số tiền
1/4/2023 Mua thực phẩm 500,000
2/4/2023 Điện thoại 2,000,000
4/4/2023 Thuê nhà 8,000,000
7/4/2023 Mua quần áo 3,500,000
8/4/2023 Đi chơi 1,500,000
10/4/2023 Mua đồ gia dụng 6,000,000
12/4/2023 Mua sách 400,000
15/4/2023 Chi phí đi lại 2,500,000
18/4/2023 Mua sắm 2,000,000
21/4/2023 Thuốc 1,200,000
25/4/2023 Đi ăn 3,000,000
27/4/2023 Mua quà 4,000,000
29/4/2023 Mua đồ chơi 1,800,000
Tổng cộng: 36,400,000

 

Để tính tổng số tiền chi tiêu của gia đình trong tháng này, ta có thể sử dụng hàm SUM của Excel như sau:

Bước 1: Nhập công thức

=SUM(C2:C14)

vào ô C15.

Bước 2: Nhấn Enter để tính tổng số tiền chi tiêu của gia đình trong tháng.

Bước 3: Để định dạng kết quả thành định dạng tiền tệ, chọn ô C15, sau đó nhấn chuột phải và chọn Format Cells.

Bước 4: Trong hộp thoại Format Cells, chọn tab Number, sau đó chọn Currency và chọn đơn vị tiền tệ mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn định dạng khác như số thập phân, dấu phân cách hàng nghìn, vv.

Bước 5: Nhấn OK để đóng hộp thoại và áp dụng định dạng tiền tệ cho kết quả.

Kết quả sẽ được hiển thị với đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn, ví dụ: 36,400,000 VND.

Kết luận

Hàm DOLLAR trong Excel là một công cụ hữu ích giúp định dạng các giá trị thành định dạng tiền tệ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, hàm DOLLAR cũng có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra các công thức phức tạp hơn để giải quyết các bài toán thực tế.

Với những bài tập ứng dụng hàm DOLLAR trong thực tế mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên, hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền tệ trong Excel một cách dễ dàng và chính xác.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm DOLLAR trong Excel có thể định dạng các giá trị thành định dạng tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau không?
Trả lời: Có, hàm DOLLAR có thể định dạng các giá trị thành định dạng tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau.

Hỏi: Tôi có thể thay đổi số lượng chữ số thập phân trong kết quả định dạng của hàm DOLLAR được không?
Trả lời: Có, bạn có thể thay đổi số lượng chữ số thập phân trong kết quả định dạng của hàm DOLLAR bằng cách thay đổi giá trị của tham số thứ hai trong công thức.

Hỏi: Hàm DOLLAR có thể kết hợp với hàm VLOOKUP được không?
Trả lời: Có, hàm DOLLAR có thể kết hợp với hàm VLOOKUP để tạo ra các công thức phức tạp hơn trong Excel.

Hỏi: Tôi đã sử dụng hàm DOLLAR để định dạng giá trị trong một ô, nhưng khi sao chép ô đó sang các ô khác, kết quả lại không đúng. Tại sao vậy?
Trả lời: Điều này có thể xảy ra khi các ô khác có định dạng khác với ô ban đầu. Bạn cần đảm bảo các ô khác đều có định dạng giống với ô ban đầu để kết quả định dạng đúng.

Hỏi: Tôi muốn định dạng giá trị thành định dạng tiền tệ nhưng không muốn có ký hiệu tiền tệ ($), làm thế nào để làm được điều này?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để định dạng giá trị thành định dạng tiền tệ mà không có ký hiệu tiền tệ. Ví dụ: =TEXT(A1,”#,##0.00″).

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm DOLLAR trong các bảng tính Google Sheets không?
Trả lời: Có, hàm DOLLAR cũng có sẵn trong các bảng tính Google Sheets và hoạt động tương tự như trong Excel.

Hỏi: Tôi muốn định dạng tiền tệ theo định dạng của đất nước mình, làm thế nào để làm được điều này?
Trả lời: Bạn có thể tìm kiếm các mã định dạng tiền tệ của các quốc gia khác nhau và sử dụng chúng trong hàm DOLLAR để định dạng giá trị thành định dạng tiền tệ của quốc gia đó. Ví dụ: =DOLLAR(A1,”VND”) để định dạng giá trị thành đồng Việt Nam.

Hỏi: Tôi muốn tạo một biểu đồ cột để thể hiện số tiền chi tiêu trong một tháng, làm thế nào để làm được điều này?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng số tiền chi tiêu của mỗi ngày trong tháng, sau đó sử dụng biểu đồ cột để thể hiện kết quả.

Rate this post

LEAVE A COMMENT