Hàm DAY là gì và cách sử dụng hàm DAY trong Excel?

Hàm DAY là một hàm ngày tháng trong Excel, được sử dụng để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng. Nó sẽ trả về giá trị ngày (từ 1 đến 31) từ một ngày tháng cụ thể. Hàm DAY có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DAY trong Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

Hàm DAY có cú pháp đơn giản:

=DAY(serial_number)

Trong đó,

“serial_number” là giá trị ngày tháng mà bạn muốn trích xuất ngày từ đó. Giá trị này có thể được nhập trực tiếp vào công thức hoặc được lấy từ một ô trong bảng tính.

Ví dụ, nếu bạn muốn trích xuất ngày từ ngày 25/03/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau: =DAY(“03/25/2023”)

Công thức này sẽ trả về giá trị “25”, tương ứng với ngày trong ngày tháng được cung cấp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm DAY để trích xuất ngày từ một ô trong bảng tính. Ví dụ, nếu ngày tháng được cung cấp trong ô A1, bạn có thể sử dụng công thức sau để trích xuất ngày từ đó:

=DAY(A1)

Kết hợp hàm DAY với các hàm khác trong Excel

Hàm DAY có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Dưới đây là một số ví dụ về cách kết hợp hàm DAY với các hàm khác:

1. Kết hợp hàm DAY với hàm YEAR và TODAY

Bạn có thể sử dụng hàm DAY để trích xuất ngày sinh của một người từ một giá trị ngày tháng, sau đó kết hợp với hàm TODAY để tính toán tuổi của họ.

Ví dụ:

=YEAR(TODAY())-YEAR(A1)-IF(MONTH(TODAY())>MONTH(A1),0,IF(MONTH(TODAY())=MONTH(A1),IF(DAY(TODAY())>=DAY(A1),0,1),1))

Công thức này sẽ tính toán tuổi của người đó dựa trên ngày sinh được cung cấp trong ô A1.

2. Kết hợp hàm DAY với hàm IF

Bạn có thể sử dụng hàm DAY để trích xuất ngày từ ngày tháng được cung cấp và kết hợp với hàm DATEDIF để tính toán số ngày giữa hai ngày tháng.

Ví dụ:

=DATEDIF(A1,B1,”d”)

Công thức này sẽ tính toán số ngày giữa hai ngày tháng được cung cấp trong các ô A1 và B1.

3. Kết hợp hàm DAY với hàm DATE

Bạn có thể sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATE để tính toán tổng số ngày trong một tháng. Ví dụ:

=DAY(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1)+1,1)-1)

Công thức này sẽ tính toán tổng số ngày trong tháng tiếp theo của ngày tháng được cung cấp trong ô A1.

Bài tập ứng dụng hàm DAY trong thực tế

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm DAY trong Excel, hãy thử làm một số bài tập sau đây:

1. Tính tuổi của một người dựa trên ngày sinh được cung cấp.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với thông tin về ngày sinh của nhân viên và bạn muốn tính toán tuổi của họ. Bảng này có tên là “Employee Data” và có các cột sau đây:

Họ và tên
Ngày sinh

Bây giờ, để tính toán tuổi của từng nhân viên trong bảng này, bạn có thể thêm một cột mới có tên là “Tuổi” và sử dụng công thức

=DATEDIF(B2,TODAY(),”y”)

để tính toán số tuổi của mỗi nhân viên dựa trên ngày sinh được cung cấp.

Công thức này sẽ tính toán số năm giữa ngày sinh của nhân viên và ngày hiện tại và trả về giá trị dạng số nguyên, tương ứng với số tuổi của nhân viên. Sau đó, bạn có thể định dạng cột “Tuổi” làm số nguyên hoặc số thập phân để hiển thị giá trị tuổi của nhân viên với độ chính xác phù hợp.

Bảng dữ liệu về nhân viên của bạn sẽ trông giống như sau:

Họ và tên Ngày sinh Tuổi
Nguyễn Văn A 15/10/1990 31
Trần Thị B 25/12/1985 36
Lê Văn C 03/06/1995 26

 

Như vậy, bạn đã tính được tuổi của từng nhân viên dựa trên ngày sinh được cung cấp.

2. Tính số ngày giữa hai ngày tháng được cung cấp.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về các sự kiện và bạn muốn tính toán số ngày giữa hai ngày tháng được cung cấp. Bảng này có tên là “Event Data” và có các cột sau đây:

Tên sự kiện
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc

Bây giờ, để tính toán số ngày giữa hai ngày tháng, bạn có thể thêm một cột mới có tên là “Số ngày” và sử dụng công thức

=DATEDIF(B2,C2,”d”)

để tính toán số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của mỗi sự kiện.

Công thức này sẽ tính toán số ngày giữa hai ngày tháng và trả về giá trị dạng số nguyên, tương ứng với số ngày giữa hai ngày tháng. Sau đó, bạn có thể định dạng cột “Số ngày” làm số nguyên hoặc số thập phân để hiển thị số ngày giữa hai ngày tháng với độ chính xác phù hợp.

Bảng dữ liệu về các sự kiện của bạn sẽ trông giống như sau:

Tên sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số ngày
Lễ hội mùa xuân 01/02/2022 07/02/2022 6
Đi du lịch 10/06/2022 20/06/2022 10
Đăng ký học 01/08/2022 31/08/2022 30

 

Như vậy, bạn đã tính được số ngày giữa hai ngày tháng được cung cấp trong bảng dữ liệu của mình.

3. Tính tổng số ngày trong một tháng được cung cấp.

Giả sử bạn muốn tính tổng số ngày trong một tháng cụ thể được cung cấp trong ô A1. Bạn có thể sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATE để giải quyết bài toán này.

Trong bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta có tháng 4 năm 2023 được cung cấp trong ô A2.

A B
1 Tiêu đề
2 4/2023

 

Để tính tổng số ngày trong tháng được cung cấp, ta sử dụng công thức sau:

=DAY(DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+1,1)-1)

Công thức trên có nghĩa là lấy ngày cuối cùng của tháng đó (hàm DATE) và lấy số ngày của tháng đó bằng cách sử dụng hàm DAY.

Lưu ý: Trong công thức, chúng ta đã sử dụng hàm MONTH để lấy tháng từ ô A2 và thêm 1 để lấy tháng tiếp theo, sau đó trừ đi 1 để lấy ngày cuối cùng của tháng đó.

Kết quả trả về sẽ là tổng số ngày trong tháng được cung cấp.

Vậy, nếu bạn muốn tính tổng số ngày trong một tháng bất kỳ, hãy áp dụng công thức trên và thay đổi giá trị trong ô A2 bằng tháng mong muốn.

4. Tính số ngày trong năm được cung cấp.

Giả sử bạn muốn tính số ngày trong năm của một ngày cụ thể được cung cấp trong ô A1. Bạn có thể sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATE để giải quyết bài toán này.

Ví dụ:

Trong bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta có ngày 12/04/2023 trong ô A2.

A B
1 Tiêu đề
2 12/04/2023

 

Để tính số ngày trong năm của ngày này, ta sử dụng công thức sau:

=DAY(DATE(YEAR(A2),12,31))

Công thức trên có nghĩa là trích xuất ngày (hàm DAY) của ngày cuối cùng trong năm (hàm DATE) của ngày cụ thể được cung cấp trong ô A2.

Kết quả trả về sẽ là số ngày trong năm của ngày cụ thể đó, tức là 365 (hoặc 366 nếu năm đó là năm nhuận).

Vậy, nếu bạn muốn tính số ngày trong năm của một ngày bất kỳ, hãy áp dụng công thức trên và thay đổi giá trị trong ô A2 bằng ngày mong muốn.

5. Tính số ngày còn lại cho đến hết năm.

Giả sử bạn muốn tính số ngày còn lại cho đến hết năm của một ngày cụ thể được cung cấp trong ô A1. Bạn có thể sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATE để giải quyết bài toán này.

Ví dụ:

Trong bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta có ngày 12/04/2023 trong ô A2.

A B
1 Tiêu đề
2 12/04/2023

 

Để tính số ngày còn lại cho đến hết năm của ngày này, ta sử dụng công thức sau:

=DAY(DATE(YEAR(A2),12,31))-DAY(A2)

Công thức trên có nghĩa là lấy số ngày còn lại trong năm (hàm DAY) bằng cách trừ ngày hiện tại (hàm DAY) từ ngày cuối cùng trong năm (hàm DATE) của ngày cụ thể được cung cấp trong ô A2.

Kết quả trả về sẽ là số ngày còn lại cho đến hết năm của ngày cụ thể đó.

Vậy, nếu bạn muốn tính số ngày còn lại cho đến hết năm của một ngày bất kỳ, hãy áp dụng công thức trên và thay đổi giá trị trong ô A2 bằng ngày mong muốn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm DAY trong Excel và cách sử dụng nó để thực hiện các tính toán liên quan đến ngày tháng trong bảng tính. Hàm DAY là một công cụ hữu ích để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng và có thể được kết hợp với những hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tại sao hàm DAY lại quan trọng trong Excel?
Trả lời: Hàm DAY là một hàm ngày tháng quan trọng trong Excel, được sử dụng để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng. Nó cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích để thực hiện các tính toán liên quan đến ngày tháng trong bảng tính.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm DAY để tính toán tuổi của một người không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm DAY để tính toán tuổi của một người dựa trên ngày sinh được cung cấp. Hãy thử sử dụng công thức =YEAR(TODAY())-YEAR(A1)-IF(MONTH(TODAY())>MONTH(A1),0,IF(MONTH(TODAY())=MONTH(A1),IF(DAY(TODAY())>=DAY(A1),0,1),1)) trong ô tính toán để tính toán tuổi.

Hỏi: Hàm DAY có thể được kết hợp với những hàm khác trong Excel không?
Trả lời: Có, hàm DAY có thể được kết hợp với những hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán liên quan đến ngày tháng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATEDIF để tính toán số ngày giữa hai ngày tháng.

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng hàm DAY trong Excel?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm DAY trong Excel bằng cách nhập công thức =DAY(date) trong ô tính toán. Trong đó, “date” là giá trị ngày tháng mà bạn muốn trích xuất ngày từ đó.

Hỏi: Hàm DAY có thể được sử dụng để tính toán thời gian không?
Trả lời: Không, hàm DAY chỉ có thể được sử dụng để trích xuất ngày từ một giá trị ngày tháng. Nếu bạn muốn tính toán thời gian, bạn nên sử dụng các hàm khác trong Excel như hàm HOUR, MINUTE hoặc SECOND.

Rate this post

LEAVE A COMMENT